Υδρόγειος Ασφαλιστική: Υψηλή κερδοφορία και 118% SCR

Όπως γνωρίζετε, το 2016 ήταν το έτος πρώτης εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Στο νέο αυτό πλαίσιο εισήλθε για πρώτη φορά η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να δημοσιεύουν αναλυτική έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

Στις εκθέσεις αυτές γίνεται συνοπτική περιγραφή των επιδόσεων των εταιρειών, παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για το σύστημα διακυβέρνησής τους, το προφίλ κινδύνων και γίνεται ανάλυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ανά είδος κινδύνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που φέρνει τον ασφαλιστικό κλάδο ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση του κοινού.

του Παύλου Κασκαρέλη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην Υδρόγειο Ασφαλιστική,

Στην εταιρική ιστοσελίδα της Υδρογείου έχουν ήδη αναρτηθεί οι Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης, με σημείο αναφοράς την 31.12.2016, τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και του Ομίλου, και προτρέπουμε όλους τους συνεργάτες μας να ανατρέξουν σε αυτές για να έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την εταιρεία. Ας μου επιτραπεί εδώ να εστιάσω σε ορισμένα σημεία: Όπως προκύπτει από τις Εκθέσεις, ο Δείκτης Φερεγγυότητας – SCR – της Υδρογείου ανήλθε την 31.12.2016 στο 118% για τη Μητρική Εταιρεία και στο 124% για τον Όμιλο, υπερκαλύπτοντας τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας κατά €8εκ και κατά €11,5εκ, αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δείκτες αυτοί επιτεύχθηκαν χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Είναι επίσης σημαντικό ότι οι Δείκτες είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας, διασφαλίζοντας υψηλή κερδοφορία τόσο από τις ασφαλιστικές της εργασίες όσο και από τις επενδυτικές της δραστηριότητες. Στόχος της Υδρογείου για το 2017 παραμένει η υγιής ανάπτυξη, η διασφάλιση της κερδοφορίας τόσο της ιδίας όσο και των συνεργατών της καθώς και η περαιτέρω θωράκιση της φερεγγυότητάς της, μέσω της συνετής διαχείρισης των κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη καταγράφεται αύξηση των Δεικτών Φερεγγυότητας τόσο κατά την 31.03.2017 (στο 127% για την Μητρική και στο 132% για τον Όμιλο), όσο και κατά την 30.6.2017 (στο 140% περίπου για την Μητρική και 145% για τον Όμιλο – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία), υπερκαλύπτοντας ήδη τους στόχους για το 2017. Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφώς ενδεικτικά της θέσης και πορείας της εταιρείας, ωστόσο δεν θα πρέπει να σταματάμε εκεί. Για μας, η επιλογή μιας ασφαλιστικής εταιρείας από το συνεργάτη ή πελάτη της θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων.

Γι’ αυτό και στην Υδρόγειο η προσπάθειά μας για βελτίωση είναι συνεχής και πολυεπίπεδη, στοχεύοντας στο να αποτελούμε μία εταιρεία – πρότυπο, με υψηλή αξιοπιστία, υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, σταθερή και διαχρονική πορεία αλλά και ισχυρές προοπτικές για το μέλλον.

Πηγή: VOICE, Υδρόγειος ΑσφαλιστικήΠηγή https://www.kofa.gr/insurance-news/ydrogios-asfalistiki-ypsili-kerdoforia-ke-118-scr/